Van boer naar fabriek

Lochemse boerenbedrijven vormen de basis voor een belangrijk initiatief binnen de energietransitie in Lochem. Het vergisten van dierlijke mest, om zo biogas te genereren, kan een passend alternatief bieden voor het huidige aardgasgebruik van bedrijven in de Kanaalzone in Lochem. Een haalbaarheidsstudie wijst uit dat FrieslandCampina het aardgasverbruik fors kan reduceren door lokaal biogas in te zetten.

In 2019 ontstond het plan om te onderzoeken of agrarisch biogas bruikbaar is voor de industrie in Lochem en of dit past bij de schaal van de agrarische bedrijven in de directe omgeving. CCS Energie Advies voerde een haalbaarheidsstudie uit. Het principe is eenvoudig: Veehouderijen vergisten de mest van hun eigen bedrijf. Bij dit vergisten ontstaat biogas. Nadat het biogas is ontzwaveld wordt het door een apart leidingnetwerk getransporteerd naar een (industriële) afnemer. Deze afnemer kan hierdoor direct aardgas vervangen zonder grootschalige aanpassingen aan de installatie. Het geheel van kleinschalige mestvergisters, leidingnetwerk en biogas-afzet wordt de Biogas Hub Lochem genoemd.

Het project

Voor Biogas HUB Lochem zijn in eerste instantie elf melkveehouders ten oosten van Lochem bereid gevonden om mee te werken aan het onderzoek. Per deelnemer is er gekeken welke aanpassingen nodig zijn in de stal, de hoeveelheid op te wekken biogas en naar het effect op de bedrijfsvoering. Iedere deelnemende veehouder zal moeten investeren, bijvoorbeeld in een dichte stalvloer of een pompsysteem. De mest moet namelijk zo snel mogelijk naar de vergister. Op het erf komt de vergistingsinstallatie te staan. Deze kleinschalige vergisters zijn kleiner dan een bovengrondse mestsilo. Het systeem van de Biogas HUB is gesloten. Er zal dus geen stankoverlast zijn voor de omgeving. Dit zorgt voor minder uitstoot van stikstof en broeikasgassen.

Behoefte aan gas

Sommige fabrieken in de Kanaalzone in Lochem hebben een grote behoefte aan gas. FrieslandCampina was bereid  om deel te nemen aan het onderzoek. Het bedrijf heeft uitgezocht hoe het de fabrieksketels geschikt kan maken voor het toepassen van biogas.  Door biogas af te nemen kan FrieslandCampina het aardgasverbruik verminderen en dus duurzamer produceren.

Biogas HUB is haalbaar

Uit het onderzoek is gebleken dat de Biogas HUB haalbaar kan zijn. Het project zorgt voor minder uitstoot van broeikasgassen uit de stallen. Dit is goed voor het milieu maar ook voor het dierenwelzijn. Wat overblijft is zogenaamd digestaat. Proefboerderij de Marke heeft bekeken wat het effect is op de bodem als het digestaat gebruikt wordt in plaats van drijfmest. Uit het onderzoek blijkt dat er geen negatief effect is op de kwaliteit van de bodem en de opbrengst van het gewas.

Vervolgtraject

De deelnemende melkveehouders en FrieslandCampina zullen een vervolgtraject starten om het project verder in de steigers te zetten. 

Nu 10 bedrijven met gemiddeld 130 koeien geeft per jaar 40.000ton drijfmest. Voor dagverse mest wordt 32 m³ biogas / ton gehanteerd. Voor weekverse mest 25 m³
Uit de beoogde mestproductie en biogasopbrengst kan ruim 1.300.000 m³ biogas geproduceerd worden. Dit komt neer op 820.000 m³ groen gas (duurzaam aardgas).

Wanneer de boeren ten oosten van de Kanaalzone hun dierlijke mest gaan vergisten kan er volgens inschatting rond de 3 miljoen kuub biogas van aardgaskwaliteit worden geproduceerd. Als je dit omrekent gaat het om circa 1200 huishoudens.

Potentie

Verduurzaming agrarische sector en industrie

Reëel alternatief van aardgas

Geen extra mesttransport, geen overlast omgeving

Alleen bedrijfseigen mest wordt vergist

Emissie daling van ammoniak en methaan

Bijdrage aan kringlooplandbouw

Versterking binding agrarisch gebied – Kanaalzone

Toename productie duurzame energie

Benieuwd geworden of sponsoren?

Bent u geïnteresseerd geraakt in dit project en wilt u er meer over weten? Neem dan gerust contact met ons op. Wij staan u graag te woord en zijn altijd bereid om uw vragen te beantwoorden.

Telefoon: 06 10600576 
Mail: info@biogaslochem.nl