De stichting

Stichting Stimulering Biogas Lochem en Omgeving heeft als doel het adviseren en faciliteren van biogas(installaties) en andere klimaat aangelegenheden op het boerenerf in Oost Nederland.

Hierbij valt te denken aan de aanpassingen die in de stal moeten gebeuren, voeding van de koeien en advies over het gebruik van middelen die het biogasproces belemmeren of verbeteren.

Daarnaast kan de Stichting zorgen voor advies over afzet of verwerking van methaangas. Ook kunnen partijen zich melden voor interesse van afname van gas.

 De Stichting bestaat momenteel uit vijf personen:

Gert Mogezomp

Voorzitter

 

Edwin Dinkelman

Secretaris

 

Herbert Langeler

Penningmeester

Hans Sleumer

Bestuurslid

 

Sander Fentsahm

Bestuurslid

 

Omgeving

In eerste instantie zal ten oosten van Lochem worden gezocht naar bedrijven die gas willen leveren aan de Lochemse locatie van FrieslandCampina. Deze fabriek, waar naast boter vooral melkpoeder wordt gemaakt heeft een grote behoefte aan gas. Gewonnen methaangas leent zich uitstekend om direct omgezet te worden in warmte voor de productie van melkpoeder.
Om te kunnen beginnen met een efficiënt leidingnetwerk is het gebied ten oosten van Lochem zeer geschikt omdat hier relatief veel melkkoeien worden gehouden. Ook de afstand tussen de bedrijven is gunstig. Er zal binnenkort een onderzoek starten naar de haalbaarheid van een tracé voor een leidingnetwerk. Denk hierbij bijvoorbeeld aan:
Z

Inventarisatie

Inventarisatie aanwezige kabels & leidingen die mogelijk negatieve effect op het tracé veroorzaken.

T

Quick Scans

Uitvoeren verschillende Quick Scans in zake haalbaarheid: Flora & Fauna / Milieutechnisch / Archeologie / NGE etc.

Juridische haalbaarheid

Helderheid in de tracé (on-) mogelijkheden en waar nodig o.b.v. die kennis & ervaring voorhand al bijstellen tracé.

Vergunningsscan

Uitvoeren vergunningenscan op basis van de tracélijst en de (voor-)overleggen. Hierdoor worden alle procedure- en doorlooptijden helder waarmee een planning richting uitvoeringsfase helder wordt.

De melkveebedrijven

De melkveebedrijven in ons huidige zoekgebied ten oosten van Lochem hebben een gemiddelde bedrijfsomvang van ongeveer 130 melkkoeien. Daarnaast hebben de meeste bedrijven ook het jongvee op dezelfde locatie. De bedrijfsgrootte varieert ruwweg tussen de 70 tot 230 melk- en kalfkoeien.

 

Voor de biogasproductie zou het natuurlijk het mooiste zijn als alle mest van de runderen in de biovergister zou kunnen komen. Dit is echter niet relevant, er wordt daarom gerekend met volwassen runderen en eventueel met weidegang van circa 900 uur voor bedrijven die de koeien weiden.

Het doel

Het streven is om voor de melkveehouderij een duurzaam systeem te ontwikkelen. Hierbij moet er een verdienmodel zijn waarbij de emissies op het bedrijf dalen en er een zoveel mogelijk in de kringloop gedachte wordt gewerkt. Denk hierbij aan het leveren van groene energie en minimale aanvoer van kunstmest door gebruik van zelf geproduceerde meststoffen.

Benieuwd geworden of sponsoren?

Bent u geïnteresseerd geraakt in dit project en wilt u er meer over weten? Neem dan gerust contact met ons op. Wij staan u graag te woord en zijn altijd bereid om uw vragen te beantwoorden.

Telefoon: 06 10600576
Mail: info@biogaslochem.nl